دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تصمیم آماری

تابع تصمیم آماری
statistical decision function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تصمیم آماری و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ