دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای اکسترمم تابع ، حد اکثر یا حداقل تابع

اکسترمم تابع ، حد اکثر یا حداقل تابع
extremum of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی اکسترمم تابع ، حد اکثر یا حداقل تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ