دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ترجمه

تابع ترجمه
translation function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ترجمه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ