دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ضمنی ، تابع غیر صحیح

تابع ضمنی ، تابع غیر صحیح
implicit function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ضمنی ، تابع غیر صحیح و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ