دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چهارگاما

تابع چهارگاما
quadrigamma function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چهارگاما و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ