دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی multivariate distribution function

multivariate distribution function
تابع توزیع چند متغیره
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی multivariate distribution function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی