دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ایری هر یک از جوابهای معادله دیفرانسیل ایری

تابع ایری هر یک از جوابهای معادله دیفرانسیل ایری
airy function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ایری هر یک از جوابهای معادله دیفرانسیل ایری و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ