دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی domain of a function

domain of a function
دامنه ی یک تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی domain of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی