دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی multiple valued function

multiple valued function
تابع چند مقداری
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی multiple valued function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی