دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع لگاریتمی متعالی

تابع لگاریتمی متعالی
transcendental logarithmic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع لگاریتمی متعالی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ