دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع کران دار ، تابع محدود

تابع کران دار ، تابع محدود
bounded function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع کران دار ، تابع محدود و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ