دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی upper function

upper function
تابع بالایی ، تابع فوقانی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی upper function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی