دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی joint probability function

joint probability function
تابع احتمال توأم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی joint probability function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی