دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع زیرهمساز چندگانه

تابع زیرهمساز چندگانه
plurisubharmonic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع زیرهمساز چندگانه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ