دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تمرکز له‌وی

تابع تمرکز له‌وی
levy concentration function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تمرکز له‌وی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ