دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی base of a logarithmic function

base of a logarithmic function
پایه ی تابع لگاریتمی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی base of a logarithmic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی