دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چندگاما

تابع چندگاما
polygamma function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چندگاما و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ