دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع اتای ددکیند

تابع اتای ددکیند
dedekind eta function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع اتای ددکیند و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ