دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی domain of definition of a function

domain of definition of a function
حوزه ی (تعریف) تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی domain of definition of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی