دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع احتمال گسسته ، تابع احتمال مجزا

تابع احتمال گسسته ، تابع احتمال مجزا
discrete probability function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع احتمال گسسته ، تابع احتمال مجزا و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ