دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی inverse of a function

inverse of a function
معکوس یک تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی inverse of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی