دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع دندانه اره ای

تابع دندانه اره ای
sawtooth function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع دندانه اره ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ