دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع گویای حقیقی

تابع گویای حقیقی
proper rational function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع گویای حقیقی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ