دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بازه ای جمعی

تابع بازه ای جمعی
additive interval function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بازه ای جمعی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ