دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع برخه ریخت ، تابع مروفورفیک

تابع برخه ریخت ، تابع مروفورفیک
meromorphic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع برخه ریخت ، تابع مروفورفیک و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ