دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای هنگ پیوستگی تابع

هنگ پیوستگی تابع
modulus of continuity of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی هنگ پیوستگی تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ