دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای نگاره ی تابع

نگاره ی تابع
image of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی نگاره ی تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ