دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ارزشی عرضه

تابع ارزشی عرضه
normative supply function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ارزشی عرضه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ