دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی rational integral function

rational integral function
تابع صحیح منطق
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی rational integral function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی