دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای انتگرالپذیری تابع پیوسته

انتگرالپذیری تابع پیوسته
integrability of continuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی انتگرالپذیری تابع پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ