دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع حقیقی مثبت

تابع حقیقی مثبت
positive real function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع حقیقی مثبت و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ