دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع محدب لگاریتمی

تابع محدب لگاریتمی
logarithmic convex function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع محدب لگاریتمی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ