دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع نمونه ، تابع نمونه ای

تابع نمونه ، تابع نمونه ای
sample function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع نمونه ، تابع نمونه ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ