دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع یک ارزشی

تابع یک ارزشی
univocal function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع یک ارزشی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ