دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی second order polynomial function

second order polynomial function
تابع چند جمله ای درجه دوّم ، تابع چندجمله ای درجه ی دوم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی second order polynomial function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی