دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع متریک نما

تابع متریک نما
pseudodistance function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع متریک نما و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ