دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مکعبی هزینه

تابع مکعبی هزینه
cost cubic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مکعبی هزینه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ