دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع اولیه

تابع اولیه
primitive function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع اولیه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ