دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تعمیم‌یافته ، تابع تعمیم یافته

تابع تعمیم‌یافته ، تابع تعمیم یافته
generalized function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تعمیم‌یافته ، تابع تعمیم یافته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ