دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی arc length function

arc length function
تابع طول قوس ، تابع درازای کمان
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی arc length function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی