دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی complementary function

complementary function
تابع مکمّل ، تابع مکمل ، تابع متمم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی complementary function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی