دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع همانی ، نگاشت همانی ، تابع بی اثر

تابع همانی ، نگاشت همانی ، تابع بی اثر
identity function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع همانی ، نگاشت همانی ، تابع بی اثر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ