دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی almost periodic function

almost periodic function
تابع تقریباً متناوب ، تابع تقریباً دوره‌ای ، تابع تقریبا دوره ای ، تابع تقریبا متناوب
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی almost periodic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی