دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع متناوب تابعی که در آن اگر جای دو متغیّر مستقل با

تابع متناوب تابعی که در آن اگر جای دو متغیّر مستقل با هم عوض شود ، متغیّر وابسته تغییر علامت می دهد
alternating function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع متناوب تابعی که در آن اگر جای دو متغیّر مستقل با هم عوض شود ، متغیّر وابسته تغییر علامت می دهد و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ