دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع معکوس ، تابع وارون

تابع معکوس ، تابع وارون
inverse function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع معکوس ، تابع وارون و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ