دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی right continuous function

right continuous function
تابع راست-پیوسته
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی right continuous function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی