دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای مشتق لگاریتمی یک تابع

مشتق لگاریتمی یک تابع
logarithmic derivative of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی مشتق لگاریتمی یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ