دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع خودسانی ، تابع خودریخت

تابع خودسانی ، تابع خودریخت
automorphic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع خودسانی ، تابع خودریخت و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ