دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای انتگرال لوبگ یک تابع مختلط

انتگرال لوبگ یک تابع مختلط
lebesgue integral of a complex function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی انتگرال لوبگ یک تابع مختلط و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ