دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی linear function

linear function
تابع خطی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی linear function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی